เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดย อาจารย์สุรีย์พร สลับสี นำนักศึกษาในสาขาจำนวน 3 คน คือ นางสาวอมรรัตน์ สุขสวัสดิ์ นายอภิวัฒน์ มุ่งดี และนายปิยณัฐ เอี่ยมสำอาง เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเนื่องในวันรพี ณ ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผลการแข่งขันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทั้งเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับภาคต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 461

แชร์ข้อมูล ::