โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”


 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์”


วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดค่ายเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อครูผู้สอนศิลปะ ได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ และเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของครูผู้สอนศิลปะในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเชิญ ศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์ ผู้ริเริ่มโครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ “Art for All”, อาจารย์สุชาติ  วงศ์ทอง ศิลปินอิสระ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเจือ  เขียดทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้  ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สาโรจน์  นราศรี รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการนี้


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 423

แชร์ข้อมูล ::