มส. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการฯ


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ การเตรียมตัวและข้อควรรู้เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ" วิทยากรโดย ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี รศ.ดร.ชุมพล หนิมพานิช และ รศ.ดร.ธญวรรณ ก๋าคำ  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเป็นประธานในพิธี โดยมี อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวรายงานต่อท่านประธานฯ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 414

แชร์ข้อมูล ::