ประชุมจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ การส่งเสริมคุณธรรม


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานภาครัฐ เป็นการสัมมนาภายใต้หัวข้อ  การพัฒนาแนวทางและเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานภาครัฐ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting จัดโดย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::