วจก.ลงพื้นที่เข้าพบผู้บริหาร สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564  ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.ธัชกร วงษ์คำชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้า และทีมงาน เข้าพบ คุณสมชาย บรรลือเสนาะ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) ในการติดตาม หารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อการกระจายสินค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และหารือในการบริการชุมชนร่วมกัน ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ (U2T) นอกจากนี้ ยังหารือเรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program  โดยทางสมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศ (TIFFA) ยินดีและให้ความร่วมมือแก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 178

แชร์ข้อมูล ::