คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน มรธ.


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมครั้งที่ 1/2564  โดยมี 1. รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร (ประธานกรรมการ) 2. ผศ.การุณย์ ด่านประดิษฐ์ (กรรมการ) 3. รศ.ดร.ทองหล่อ วงษ์อินทร์ (กรรมการ) 4. ผศ.ดร.ประวิทย์ เขมะสุนันท์ (กรรมการ) และ 5. รศ.ดร.สิทธิชัย แก้วเกื้อกูล (กรรมการ) เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และสำนัก ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 91

แชร์ข้อมูล ::