มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด ฉบับที่ 12


 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 ฉบับที่ 12  
1. การปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 16-31 ตุลาคม 2564 บุคลากรเข้าปฏิบัติงานตามความจำเป็น ประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย และตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป บุคลากรเข้าปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยตามปกติ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิชาจนสิ้นสุดในภาคเรียนปัจจุบัน
3. สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ เป็นจำนวนมากได้ โดยให้ประสานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาความจำเป็นและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
4. สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 4.1 เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่มีจำนวนไม่เกิน 25 คนต่อกลุ่ม
 4.2 เพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 4.3 การใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
 4.4 การจัดการกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
 4.5 เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นหน่วยฉีดวัคซีนกลาง
5. ให้บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และ อว.ที่จะประกาศใช้ใหม่ในอนาคต
6. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซัน เข้ารับการฉีดวัคซีน
7. บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้่นที่มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
8. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 127

แชร์ข้อมูล ::