สาธิตการทำซาลาเปาให้กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรี


 

สาธิตการทำซาลาเปาให้กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรี


วันที่ 6 สิงหาคม 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสาธิตการทำซาลาเปาให้กลุ่มแม่บ้านและสมาชิกในชุมชนเขตพื้นที่ธนบุรี ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 8  เพื่อเป็นการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กลุ่มแม่บ้านในเขตชุมชนธนบุรี ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เอกรัตน์  สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 364

แชร์ข้อมูล ::