มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ 2564


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดกิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการคณะครุศาสตร์ปี 2564 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจินตนา จิรายุกุล 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ การจัดกิจกรรมเป็นแบบออนไลน์โดยผ่าน โปรแกรม Zoom 


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: คณะครุศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 332

แชร์ข้อมูล ::