มรธ. จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๔ ปี


เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดงานวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ ๑๐๔ ปี เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของธงชาติไทย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร ๕ โดยธงชาติ เป็นสัญลักษณ์สำคัญอันแสดงถึงความเป็นชาติของประเทศนั้น ๆ ซึ่งประเทศไทยมีการใช้ธงชาติมานานนับร้อยปีแล้ว โดยมีวิวัฒนาการเรื่อยมา กระทั่งเป็น "ธงไตรรงค์" สีแดง ขาว น้ำเงิน ดังเช่นปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ธงชาติไทยในแต่ละยุคสมัยมีบทบาทสำคัญต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นที่คนรุ่นหลังควรศึกษาและเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี เป็น "วันพระราชทานธงชาติไทย" (Thai National Flag Day) เพื่อระลึกถึงความเป็นมาของธงชาติไทย


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 135

แชร์ข้อมูล ::