มรธ.จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564


เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 “วันวานยังหวานอยู่”  ในปีนี้มีอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์  ผศ.ดร.สมจินตนา จิรายุกุล  ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ ผศ.ดร.สุธิดารัตน์ มัทธวรัตน์ คุณประภัสสร พันธุ์พานิช คุณสมสมร ทรัพย์แสงส่ง คุณนิจวรรณ สายงาม คุณอมรรัตน์ บาลจ่าย และคุณสานนท์ คณาเดิม โดยมีผศ.อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวแสดงมุทิตาจิต และ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี กล่าวแสดงมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้เกษียณอายุราชการ การจัดงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สลับเปลี่ยนกันเข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 259

แชร์ข้อมูล ::