องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ มรธ. เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อน "โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุมศรีเจริญ 

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการสอนออนไลน์ของอาจารย์รายบุคคล เพื่อช่วยประเมินการสอนหาจุดแข็งจุดอ่อนมาเสริมกัน เพราะการสอนออนไลน์จะมีประโยชน์ไปอีกนาน หากใช้วิกฤตินี้สร้างอาจารย์ให้เก่ง และการประเมินประสิทธิภาพการเข้าถึงระบบการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้กับนักศึกษา ส่วนเรื่องการพัฒนาท้องถิ่น จุดแข็งของราชภัฏคือเครือข่ายในการดูแลพัฒนาท้องถิ่น พร้อมให้กำลังใจมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น

ด้าน ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ดำเนินการโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 12 โครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น  จำนวน 10 โครงการ โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น จำนวน 12 โครงการ โครงการผลิตและพัฒนาครู จำนวน 22 โครงการ โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล จำนวน 1 โครงการ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ รวม 57 โครงการ 17 ชุมชน 20 สถานศึกษา รวมทั้งการจัดโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะน้อมนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับการเป็น "คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน" 

 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 195

แชร์ข้อมูล ::