ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ


 

ประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรฯ


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จัดประชุมทบทวนเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงานประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 43

แชร์ข้อมูล ::