มรธ. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10


 

มรธ. ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 10


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด-19 
1. ขยายเวลาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของบุคลากรจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ยกเว้นงานบริการที่ต้องทำ ณ มหาวิทยาลัย
2. การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทุกวิชา
3. ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเกิน 25 คนต่อกลุ่ม
4. สามารถใช้อาคารหรือสถานที่ของมหาวิทยาลัย
 4.1 เฉพาะกิจกรรมที่เป็นการสื่อสารแบบทางไกล
 4.2 การใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
 4.3 การจัดการกรรมของทางราชการหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ
 4.4 เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลสนาม และเป็นหน่วยฉีดวัคซีนกลาง
5. ให้บุคลากรปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการของ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ และ อว.ที่จะประกาศใช้ใหม่ในอนาคต
6. ให้บุคลากรและนักศึกษาที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซัน เข้ารับการฉีดวัคซีน
7. บุคคลภายนอกที่จะเข้ามาในพื้่นที่มหาวิทยาลัย จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม
8. ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2564 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 375

แชร์ข้อมูล ::