วจก จัดอบรมการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน


 

วจก จัดอบรมการประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “การประกอบอาชีพเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”ผ่านสื่อออนไลน์  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร 9  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 107

แชร์ข้อมูล ::