วจก จัดอบรม เรื่อง มรรถนะทักษะที่จำเป็นของลูกจ้างงานในยุคปกติวิสัยใหม่


 

วจก จัดอบรม เรื่อง มรรถนะทักษะที่จำเป็นของลูกจ้างงานในยุคปกติวิสัยใหม่


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง “สมรรถนะทักษะที่จำเป็นของลูกจ้างงานในยุคปกติวิสัยใหม่” ผ่านสื่อออนไลน์ ณ ห้อง 9301 อาคาร 9  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 103

แชร์ข้อมูล ::