ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร


 

ประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 31

แชร์ข้อมูล ::