วจก จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและผ้ามัดย้อม


 

วจก จัดอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและผ้ามัดย้อม


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน เชือกมัดฟางและผ้ามัดย้อม” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ และอาจารย์วิเชียร เทียนแพร่นิมิตร  เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 52

แชร์ข้อมูล ::