การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563


 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 8-9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายนามคณะกรรมการ ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย  ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ 3. รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ อินทพรหม กรรมการ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ และ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ กรรมการและเลขานุการ ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ผลการประเมิน 4.49 คะแนน อยู่ในระดับดี

 

ที่มาภาพ : งานประชาสัมพันธ์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 125

แชร์ข้อมูล ::