โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาพร้อมทั้งองค์การบริหารนักศึกษาและสโมสรทั้ง ๔ คณะร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา โดยผศ.ดร.ศิกษก บรรลือฤทธิ์ เป็นประธานเปิดงานเวลา ๑๒.๓๐ น. ณ ลานหน้าอาคาร ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
คณะวิทยาการจัดการ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แห่เทียนไปถวาย ณ วัดบุปผารามวรวิหาร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่เทียนไปถวาย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมและกองพัฒนานักศึกษา แห่เทียนไปถวาย ณ วัดประดิษฐาราม


แหล่งที่มา :: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้าชม :: 350

แชร์ข้อมูล ::