มส. จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯ


 

มส. จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์คณะมนุษย์ฯ


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ผศ.ดร. รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พฤกษา ดอกกุหลาบ ผู้ช่วยคณบดีฯ เป็นวิทยากรบรรยายเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่ อาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษของคณะฯ ผ่านโปรแกรม Google Meet ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 31

แชร์ข้อมูล ::