วจก จัดอบรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC


เมื่อวันที่ 9 , 10 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญวัฒน์ ตรีเนตร เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 104

แชร์ข้อมูล ::