วจก จัดโครงการการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


 

วจก จัดโครงการการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน


เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ฎายิน พรยุทธพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาวัลย์ อ่อนวงษ์เปรม และอาจารย์ภูธร กอดแก้ว เป็นวิทยากร ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 90

แชร์ข้อมูล ::