มส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ


 

มส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่พึงประสงค์ฯ


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรม "การเตรียมความพร้อมบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นางสาวนพวรรณ บุญตวง นักวิชาการศึกษาจากศูนย์ภาษา นางโสธิตภา เมืองศิริ งานบริหารทั่วไป จากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และนายรพินทร์ ตั้งประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำ การให้บริการนักศึกษา และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐนันท์ ลีลาชีวสิทธิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศรัณย์ สรรพศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 31

แชร์ข้อมูล ::