มส. มอบรางวัล เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 5


 

มส. มอบรางวัล เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 5


เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยอาจารย์ปัณณธร สมสรวย เจ้าของโครงการ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย เส้น - สาย - แสง - เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "สามัคคี" ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกมลชนก ทันหิกรณ์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 นายกมลนิตย์ แจ่มทับทิม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 พชรดล สงวนพงษ์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัล ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 42

แชร์ข้อมูล ::