SCI-DRU-การพัฒนา IoT Project โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


 

SCI-DRU-การพัฒนา IoT Project โดยสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะขั้นสูงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับงานอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2-4 ทั้งกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ ในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meet  หัวข้อ การพัฒนา IoT Project (Introduction to IoT and Arduino, IoT for Security, IoT for Elderly) โดยมีอาจารย์ณภัทรกฤต จันทวงศ์ เป็นวิทยากร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 109

แชร์ข้อมูล ::