SCIDRU-การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ


 

SCIDRU-การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ


เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อบรมผ่านระบบออนไลน์  โดยมีผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงาน  วิทยากรโดย  ผศ.นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์  ในหัวข้อเรื่อง ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในรายงานวิชาการ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี  อาคาร 1 ชั้น 7 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 89

แชร์ข้อมูล ::