SCIDRU-อบรมทำรูปภาพอย่างไร ให้ตอบโจทย์นักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์


 

SCIDRU-อบรมทำรูปภาพอย่างไร ให้ตอบโจทย์นักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์


เมื่อวันที่ 21, 22 และ 29 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมความรู้เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบัณฑิตของสาขาวิชา ในโครงการอบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต : ทำรูปภาพอย่างไร...? ให้ตอบโจทย์นักพัฒนาแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ในยุคการสื่อสารแบบออนไลน์ โดยจัดแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยสาขาวิชา ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3D คือ อาจารย์โกวิทย์ ชนะเคน ที่มามอบความรู้ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา การจัดงานเป็นไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ และสามารถนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 64

แชร์ข้อมูล ::