อธิการบดี ขอบคุณผู้มีส่วนรวมทำ ITA คว้าอันดับ 1 (3 ปีซ้อน)


ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปี 2564 ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนนการประเมินเป็นอันดับที่ 1 (3 ปีซ้อน) ในประเภทสถาบันอุดมศึกษา ด้วยคะแนน 99.29 ระดับ AA โดยมหาวิทยาลัยจะยังคงสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความสุจริต ดังคำกล่าวว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไร้อคติในการปฏิบัติงาน ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม" 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 82

แชร์ข้อมูล ::