โครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2


 

โครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2


เมื่อวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 อาจารย์วสุธิดา นักเกษม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมพัฒนาสัมมาชีพผู้สูงอายุ ครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ด้านการทำเทียนหอม การทำสลัดโรล  การทำกระเป๋าผ้าแฮนเมด และการทำสร้อยจากหินนำโชคมาสอนวิธีการทำผ่านระบบ Online และ On-site ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้ชาวบ้านชุมชนบ้านบางกะอี่ ตำบลบางปลา และผู้เข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ ได้มีความรู้ความสามารถนำไปประกอบอาชีพ ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 56

แชร์ข้อมูล ::