SCIDRU-จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี2564(ออนไลน์)


 

SCIDRU-จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี2564(ออนไลน์)


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564  ผศ.ดร.กิตติ กอบัวแก้ว  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดงานโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2564 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอาจารย์ ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒน์จิต รองคณบดี เป็นผู้ดำเนินโครงการ  ในคราวนี้มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดจากจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย

โดยการจัดงานได้แบ่งเป็นระดับมัธยมต้นมีกรรมการการตัดสินดังนี้คือ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยา   โต๊ะทอง

2. อาจารย์ ดร.ไกรรัช   เทศมี 

3. อาจารย์เมธาวี  อุตตสุรดี 

4. อาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช

ระดับมัธยมปลาย มีกรรมการการตัดสินดังนี้คือ

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์  ภูสมมา  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา   เกตุแก้ว 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันวิภา  สุปะกิ่ง

ผลการตัดสิน รายงานผลการตัดสินการประกวดระดับมัธยมต้น คือ

รางวัลที่ 1               โรงเรียนสตรีระนอง  จ.ระนอง

รางวัลที่ 2               โรงเรียนสตรีระนอง  จ.ระนอง

รางวัลที่ 3               โรงเรียนสารวิทยา   จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย        โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม  จ.สุรินทร์

รางวัลชมเชย        โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  จ.เชียงใหม่

 

ผลการตัดสิน รายงานผลการตัดสินการประกวดระดับมัธยมปลาย คือ

รางวัลที่ 1               โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์  จ.มุกดาหาร

รางวัลที่ 2               โรงเรียนสตรีระนอง  จ.ระนอง

รางวัลที่ 3               โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  จ.เชียงใหม่

รางวัลชมเชย        โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์  จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย        โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

รางวัลชมเชย           โรงเรียนสตรีระนอง  จ.ระนอง

รางวัลชมเชย           โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม  จ.สุรินทร์

รางวัลชมเชย           โรงเรียนพล  จ.ขอนแก่น

รางวัลชมเชย           โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  จ.กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย        โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม  จ.เชียงใหม่

 


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 196

แชร์ข้อมูล ::