มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีได้คะแนน ITA เป็นอันดับที่ 1


เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. และประธานกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นผู้ประกาศผล ประเภทสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 (3 ปีซ้อน) ด้วยคะแนน 99.29 ระดับ AA

 


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 1100

แชร์ข้อมูล ::