โครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2563 ในการนี้ไแ้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหาร คณะกรรมการการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดทำรายงานรายงานการประเมินตนเอง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::