SCIDRU- อาหารปลอดภัย “ก้าวทันจีเอ็มพี (GMP) อย. ฉบับใหม่


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมอาหารปลอดภัย ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้หัวข้อ “ก้าวทันจีเอ็มพี (GMP) อย. ฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่ควรรู้” เพื่อบูรณาการด้านการเรียนการสอนทางเทคโนโลยีอาหารกับการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี ผศ.จันวิภา สุปะกิ่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมด้านการประกอบอาหารและผลิตอาหารที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการผลิตอาหาร ยกระดับคุณภาพอาหาร และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 86

แชร์ข้อมูล ::