โครงการอบรมการปฏิวัติของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ยุคความปกติแบบใหม่


 

โครงการอบรมการปฏิวัติของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ยุคความปกติแบบใหม่


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.สุชาติ หัตถ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมการปฏิวัติของ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานภายใต้ยุคความปกติแบบใหม่ (อบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เพื่อเป็นการสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชา เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนาคุณลักษะบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 149

แชร์ข้อมูล ::