วิพากษ์แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก


 

วิพากษ์แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดวิพากษ์ (ร่าง) แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ระดับอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี การประชุมครั้งนี้มี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้บริหารและคณะกรรมการจัดทำรายงาน สมศ. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 72

แชร์ข้อมูล ::