ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานรับการประเมิน ITA


 

ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานรับการประเมิน ITA


เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานของหน่วยงานรับการประเมิน ITA” โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี และงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อศึกษาและถอดบทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานที่ได้รับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 82

แชร์ข้อมูล ::