Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\templates\users\template2017\main.php on line 482
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 97

Warning: date(): Invalid date.timezone value 'Asia/Bamgkok', we selected the timezone 'UTC' for now. in D:\AppServ\www\drunews\modules\systems\sys_news\new_detail.php on line 121 

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรั จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ร่าง) รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการดำเนินงานกลางประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 58

แชร์ข้อมูล ::