โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทนักศึกษาราชภัฏในยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่” ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบทบาทนักศึกษาราชภัฏในยุคเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยภายใต้กติกาใหม่” ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 โดยเชิญวิทยากร คุณนิติพัฒน์  ชูกล้ากสิกรณ์ พนักงานสืบสวนสอบสวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เกิดทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมประชาธิปไตยที่ถูกต้อง ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธญวรรณ  ก๋าคำ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 397

แชร์ข้อมูล ::