มรธ.ร่วมลงนาม MOU ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและสถาบันการศึกษา หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล ซึ่งการเข้าร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมวิทยธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 94

แชร์ข้อมูล ::