ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย


 

ประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพ เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี ดร. ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ เป็นประธานกรรมการ ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีสาระสำคัญดังนี้  1.พิจารณาการประเมินตนเองเพื่อกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2.พิจารณาแผนการผลิตกำลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ปีการศึกษา 2564 – 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 61

แชร์ข้อมูล ::