อบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับคณะ


 

อบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับคณะ


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมการใช้ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาและระบบ CHE QA Online ระดับคณะ ตามที่งานประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อมีระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยมี นายรัชศักดิ์ เลิศไตรกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ระดับคณะ โดยทุกคณะเข้าร่วมในการอบรม ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคาร 2 ชั้น 11 และช่องทางออนไลน์


แหล่งที่มา :: งานประกันคุณภาพการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม :: 78

แชร์ข้อมูล ::