มรธ.ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565


เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร อาจารย์เอกรัตน์ สุขะสุคนธ์ รองอธิการบดี และคุณบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เข้าประชุมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณารายละเอียดแผนงาน โครงการ การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ สผ.412 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา 

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร  รองอธิการบดี คุณบุษบา กอศรีสกุล ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายพิเชษฐพงษ์  ทองจันทร์ เข้าประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มกรุงเทพมหานคร โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม :  Zoom Meetings ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

และในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พร้อมอาจารย์สุทธิชัย ฉายเพชรากร รองอธิการบดี คุณบุษบา กอศรีสกุล  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และนายพิเชษฐพงษ์  ทองจันทร์ เข้าประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา เพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง โดยจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม :  Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 


แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 139

แชร์ข้อมูล ::