เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร


 

เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร


เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ณภัทรกฤต  จันทวงศ์ หัวข้อ “กระบวนการคิดแบบคอมพิวเตอร์ การเขียนบทความเพื่อนำเสนอเวทีวิชาการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันทิพย์  คูอมรพัฒนะ หัวข้อ “แนวทางการทำโครงงาน” อาจารย์ ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช หัวข้อ “การทดสอบ DRU Test และ Digital Literacy”อาจารย์วิชัย สีแก้ว หัวข้อ “การเขียนโปรแกรมในสายวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์” และอาจารย์สุปราณี  ห้อมา  หัวข้อ “การฝึกงานแบบสหกิจศึกษา” ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชม :: 77

แชร์ข้อมูล ::