มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ฉบับที่ 6


 

มรธ.ประกาศมาตรการป้องกันโควิด-19 ฉบับที่ 6


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ประกาศมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ฉบับที่6

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

1. ห้ามใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอนฯ

2. สามารถใช้อาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดฯ

3. ขอให้ผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ปละบุคลากร ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเพื่อให้ตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ฯ

4.ให้บุคากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัน ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นงานบริการที่ต้้องทำ ณ มหาวิทยาลัยฯ

5. ให้ทุกหน่วยงายปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามที่ ศบค. กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จังหวีดสมุทรปราการและ อว. กำหนด ฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารเพิ่มเติม :: <== คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

แหล่งที่มา :: สำนักงานอธิการบดี

จำนวนผู้เข้าชม :: 490

แชร์ข้อมูล ::