วจก เข้ารับการตรวจประกันระดับคณะ (SAR 21)


 

วจก เข้ารับการตรวจประกันระดับคณะ (SAR 21)


เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ  ซึ่งการเข้ารับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 4  ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.สุวัฒน์  ฉิมะสังคนันท์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร กรรมการ อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ ดร.พันธิการ์  วัฒนกุล ผู้สังเกตการณ์ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะวิทยาการจัดการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 125

แชร์ข้อมูล ::