ทีมคลองด่านบ้านริมเล นำเสนอผลงานกิจกรรม U2T Hackathon 2021


เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 คณะทำงาน U2T ตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ ในนามทีมคลองด่านบ้านริมเล เข้าร่วมการแข่งขัน U2T Hackathon 2021 ระดับภูมิภาค(กลาง) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบรูณาการ รอบที่ 2 โดยเป็น 1 ใน 40 ทีมที่ผ่านเข้ารอบและร่วมนำเสนอแนวทางพัฒนาพื้นที่ในประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ในพื้นที่ตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรในตำบลสู่ "การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน" โดยได้นำเสนอแนวคิด ตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกและตัดสิน 5 ทีมสุดท้ายเพื่อเป็นตัวแทนภูมิภาคร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1201 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ


แหล่งที่มา :: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

จำนวนผู้เข้าชม :: 85

แชร์ข้อมูล ::