อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่เพื่อการประเมินผลการฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวทางการประสบความสำเร็จในสังคมยุคดิจิตอล”


เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่เพื่อการประเมินผลการฝึกงานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และแนวทางการประสบความสำเร็จในสังคมยุคดิจิตอล” ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8  โดยเชิญวิทยากร ดร.พีรพัศ  โห้ถนอม รองปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง และคุณวรพล  กาลานุสนธิ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ กรุ๊ป บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมอบรม โครงการนี้จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานในการระเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ศิริกุล  บัวแก้ว ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 519

แชร์ข้อมูล ::