สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


เมือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดโครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม กำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด โดยมี คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา ระดับหน่วยงาน ได้แก่ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. ประธานกรรมการ รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ อาจารย์กฤติกา ชูผล กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องพักรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8


แหล่งที่มา :: สถาบันวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :: 70

แชร์ข้อมูล ::