มส. เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563


เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปี 2563 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก อ.ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ได้แก่ ผศ.สมหมาย มหาบรรพต ประธาน รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ ผศ.ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ และผศ.ปภัสวลัญช์ นพวงศ์ ณ อยุธยา( ผู้สังเกตการณ์) เป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5


แหล่งที่มา :: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จำนวนผู้เข้าชม :: 67

แชร์ข้อมูล ::